My Skype Status: 0031651785592

El Juristica Company Name - Legal Consultancy

El Juristica
Joan Meijer - directa, juristica, neerlandica
Kosten
Chatbox
Contact

Automaat
Werkwijze
Rechtsgebieden
Overeenkomsten
Bibliotheek
Curriculum Vitae
Voorwaarden
Toepasselijkheid

EL Juristica Company Slogan

E-Mail
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Türkçe

Le Acitsiruj
Joan Meijer - directa, juristica, neerlandica
Privacy
Route
Informatie

ArtGolden Web Award

Golden Web Award

Golden Web Award


....

Art

Working Method

ArtJuridisch Adviesbureau C.M. Meijer is een commercieel bedrijf in de juridische dienstverlenende sector.

Zowel de private sector als de marktsector maken gebruik van de door Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer aangeboden diensten, zowel op het gebied van nationale als internationale betrekkingen.

Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer werkt in opdracht van zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen en andere privaatrechtelijke entiteiten.

Nadat de Cliënt zich akkoord heeft verklaard de door Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer gehanteerde algemene voorwaarden te hebben ontvangen, de inhoud van de door Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer gehanteerde algemene voorwaarden te kennen en de door Juridisch adviesbureau C.M. Meijer gehanteerde algemene voorwaarden te hebben ondertekend, wordt in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd welk juridisch probleem door Juridisch Adviesbureau C.M. voor en in opdracht van de Cliënt wordt uitgewerkt, de hoogte van het hiermee samenhangende door de Cliënt aan Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer verschuldigde honorarium en de termijn waarbinnen het door de Cliënt aan Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer verschuldigde honorarium moet zijn voldaan.

Het juridische probleem wordt met precisie geformuleerd. Van de Cliënt - de rechtspersoon, de natuurlijke persoon of een andere privaatrechtelijke entiteit - wordt dan ook verwacht dat deze in alle openheid de betreffende juridische problematiek te berde brengt. Dit geschiedt in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect - zo een goed juridisch hulpverlener betaamt.

Nadat is komen vast te staan welk juridisch probleem het betreft, stelt Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer - in drievoud - een juridisch rapport op. Een voor de Cliënt, een voor de Wederpartij en een voor in het archief van Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer.

Dit juridisch rapport wordt waar nodig onderbouwd met verwijzingen naar de relevante wettelijke bepalingen en de jurisprudentie en waar nodig wordt gebruik gemaakt van overige wetenschappelijk-juridische verhandelingen, het gewoonte recht, het natuurrecht, het internationale recht, en tot slot kan worden verwezen - zo in sommige casus gebruikelijk wordt geacht - naar de goede trouw en de eisen die de redelijkheid en billijkheid stellen.

Dit juridisch rapport heeft de hierna volgende logisch-consistente opbouw.


De Rechtsvraag.

De Juridisch Relevante Feiten.

De Toepasselijke Wettelijke Bepalingen.

De Toepasselijke Wettelijke Bepalingen versus de Juridisch Relevante Feiten.

De Conclusie.


In deze verdient het te worden opgemerkt, dat de Conclusie voor maar liefst 100 % een uitspraak van de rechter tracht te benaderen.

Door deze werkwijze te hanteren kan een kostbare juridische procedure worden voorkomen.


........

Art

Right Areas

ArtStrafrecht

Strafprocesrecht

Burgerlijk Recht

Personen-& Familierecht

Rechtspersonenrecht

Vermogensrecht

Erfrecht

Zakelijke Rechten

Verbintenissenrecht

............

Bijzondere Overeenkomsten

Burgerlijk Procesrecht

Staatsrecht

Bestuursrecht

Bestuursprocesrecht


................

Art

Library

ArtJuridisch Adviesbureau C.M. Meijer:


“Discretie en vertrouwen, gehoor en begrip!”


Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer:


“Uw probleem is ons probleem!”


Juridisch adviesbureau C.M. Meijer:


“Het adres voor juridisch advies op maat!”Art


Elsevier Juridisch - Legal MagazineArs Aequi - Legal MagazineBelastingdienst - Tax & Customs AdministrationBlauwe Vermande - Law Cord MagazineCasus - Legal Case MagazineJuridisch Woordenboek - Legal DictionaryJustitie - Department Of JusticeUnited Nations FlagMinisterie van Binnenlandse Zaken - Ministry Of Home AffairsMinisterie van Buitenlandse Zaken - Ministry Of Foreign AffairsKamer van Koophandel - Chamber Of CommerceKoninklijke Bibliotheek - Royal LibraryOverheid - GovernmentRechtspraak - JurisdictionWettenbestand - Dutch Law File

....................

Art

Curriculum Vitae

Art
........................

Art

General Conditions

Art1 - Definities :

a.Algemene voorwaarden :

Algemene voorwaarden zijn de in deze schriftelijke bedingen die zijn opgesteld om in één of meerdere

overeenkomst (en) gesloten met de rechtsvorm Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer te worden

opgenomen - uitgezonderd bedingen die de kern van prestaties aangeven, voor zover deze

laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.

b.Gebruiker :


Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer.


c.Wederpartij-cliënt :

De wederpartij-cliënt is degene die :in casu, de gelding van de algemene voorwaarden van de rechtsvorm

de eenmanszaak Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer heeft aanvaard.2 - Overeenkomst :

Een overeenkomst in de zin van deze algemene voorwaarden is een meerzijdige (plurilaterale), formele

(schriftelijke), obligatoire (verbintenisscheppende), reële (zakelijke), wederkerige (tussen partijen)

gesloten overeenkomst - waarop de eisen van de redelijkheid en de billijkheid mede van toepassing

zijn - ten doel strekkende, tegen een vooraf vastgesteld honorarium, een juridisch geestesproduct tot

stand te brengen.3 - Derden :

De wederpartij-cliënt vrijwaart de rechtsvorm de eenmanszaak Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer

tegen alle aanspraken van derden - de in verband hiermee door de rechtsvorm de eenmanszaak

Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer te maken kosten - die op enigerwijze samenhangen met het

voor de wederpartij-cliënt tot stand gebrachte juridische geestesproduct, zijn daarbij inbegrepen,

behoudens opzet of schuld.4 - Rechtsvorm :

Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer heeft de structuur van een eenmanszaak,

dewelke naar burgerlijk recht een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is.5 - Kamer van Koophandel :

Per 1 oktober 2002 werd te Terneuzen Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer

bij de Kamer van Koophandel Zeeland, ingeschreven onder inschrijfnummer :


22051166.6 - Inschrijving :

Het inschrijfnummer waaronder bij de Kamer van Koophandel Zeeland de rechtsvorm

de eenmanszaak Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer staat ingeschreven, wordt vermeld

op alle uitgaande brieven, orders, facturen en offertes van voornoemde eenmanszaak.7 - Toepasselijk recht :

De rechtsverhouding, voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst(en) tussen de wederpartij-cliënt

en de rechtsvorm de eenmanszaak Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer, waarop deze algemene

voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht.8 - Aansprakelijkheid :

Iedere aansprakelijkheid is behoudens het eigen risico, beperkt tot het uit het studieniveau

voortvloeiende juridische geestesproduct van de gebruiker , in casu de rechtsvorm Juridisch

Adviesbureau C.M. Meijer, en meer in het bijzonder de natuurlijke persoon C.M. Meijer.9 - Honorarium :

Het ter uitvoering van één of meerdere gesloten overeenkomst(en) tussen de rechtsvorm

de eenmanszaak Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer en de wederpartij -cliënt, in casu de

opdrachtgever, verschuldigd honorarium exclusief 21 % BTW bedraagt € 40,84 per uur,

tenzij schriftelijk en ondertekend door de gebruiker en de wederpartij-cliënt anders is

overeengekomen.10 - Betalingstermijn :

De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Indien de wederpartij-cliënt deze datum overschrijdt, dan is de wederpartij-cliënt

- zonder ingebrekestelling - van rechtswege in verzuim.

Indien zulks het geval is dan is de wederpartij-cliënt naast het gefactureerde bedrag, tevens een

vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd over dit gefactureerde bedrag.

Indien de rechtsvorm de eenmanszaak Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer in casu

invorderingsmaatregelentreft jegens de wederpartij-cliënt die - zonder ingebrekestelling - in verzuim is

gekomen, dan komen tevens de hieraan verbonden invorderingskosten, verhoogd met de “Tarieven

ambtshandelingen schuldenaren” van gerechtsdeurwaarders voor rekening van de wederpartij-cliënt.11 - Betalingswijze :

De betaling, voortvloeiende uit de tussen de rechtsvorm de eenmanszaak Juridisch Adviesbureau

C.M. Meijer en de wederpartij-cliënt gesloten overeenkomst(en) geschiedt na overhandiging van

de nota door de rechtsvorm de eenmanszaak Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer aan de bij de

overeenkomst betrokken wederpartij-cliënt middels een overschrijvingsformulier op naam van de

wederpartij-cliënt ten gunste van het Rabobank-rekeningnummer

van Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer.12 - Geschillen :

Geschillen tussen de wederpartij-cliënt en de rechtsvorm de eenmanszaak Juridisch Adviesbureau

C.M. Meijer, zullen worden beslecht ten overstaan van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg,

alwaar deze algemene voorwaarden ter griffie zijn gedeponeerd, dan wel, voor zover deze zich

bevoegd verklaart, door de kantonrechter.


30 / 200213– Datum :14 – Kennisname :
15– Email-adres :


juristica@zeelandnet.nl


..........................

Art

Appropriate Right

ArtOp alle met Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer gesloten overeenkomsten, zijn – met uitsluiting van de algemene

voorwaarden van onze wederpartij - naast de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek - van toepassing dier

algemene voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg.

Een afdruk van deze algemene voorwaarden wordt u op verzoek – kosteloos – toegezonden.

Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid.

Juridisch Adviesbureau C.M. Meijer heeft de structuur van een eenmanszaak.

Iedere aansprakelijkheid is, behoudens het eigen risico, beperkt tot

het uit het studieniveau voortvloeiende juridische

geestesproduct van juristica C.M. Meijer.

BTW-nummer: NL001771484B25.

Inschrijfnummer K.v.K.: 22051166.

Griffienummer: 30 / 2002.Art

Info Text

Translator
0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +- . +
C
=
Gastenboek